Igmanska 38, 71320 Vogošća, Sarajevo, + 387 33 476 444, info@medimpex.baO NAMA

KVALITET JE NAŠ CILJ I NAŠA STRATEGIJA ZA BUDUĆNOST!


Firma Medimpex d.o.o. Sarajevo je organizacija sa relativno dugom tradicijom u veleprometu lijekova na tržištu Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1989. godine kao prva privatna veledrogerija za promet farmaceutskih, hemijskih proizvoda i medicinske opreme u Bosni i Hercegovini. Medimpex d.o.o. Sarajevo je tokom proteklih godina postojanja izgradio moderan poslovni sistem i razvio ga kako bi bio maksimalno fleksibilan u odnosu na zahtjeve tržišta.

Intenzivniji razvoj i rast Medimpex d.o.o. Sarajevo je usporen ratnim dejstvima na području Bosne i Hercegovine, u periodu od 1992-1995 godine. Završetkom rata ponovo je došlo do intenzivnijeg razvoja i rasta organizacije na način da se, u proteklih deset godina, Medimpex d.o.o. Sarajevo isprofilirao u jednu od vodećih veledrogerija u BiH.

Djelatnost Medimpexa obuhvata veoma široku lepezu aktivnosti, sa akcentom na nabavku, skladištenje i distribuciju lijekova i medicinske opreme na veliko.

Bavimo se i projektovanjem, inžinjeringom zdravstvenih objekata, izgradnjom zdravstvenih objekata, isporukom, montažom i održavanjem medicinske opreme i njenim puštanjem u pogon, obukom i edukacijom medicinskog osoblja, edukacijom menadžmenta u zdravstvenim ustanovama, vođenjem medicinskih ustanova.

Medimpex d.o.o. Sarajevo obavlja vanjsko-trgovinski promet, u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o vanjsko-trgovinskom poslovanju, u različitim oblicima uvoza farmaceutskih proizvoda i drugih proizvoda namjenjenih liječenju ljudi.

Medimpex d.o.o. Sarajevo zaključuje ugovore o zastupanju stranih firmi, registraciji lijekova, obavljanju vanjsko-trgovinskog prometa u slobodnim zonama i druge poslove u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjsko-trgovinskog prometa.

Medimpex d.o.o. Sarajevo ima svoju vlastitu špeditersku agenciju. Zahvaljujući dobroj kadrovskoj strukturi, sastavljenoj od 16 magistara farmacije, 1 doktora stomatologije, 1 doktora medicine, 1 hemičara, 4 ekonomista  i deset farmaceutskih tehničara, kao i pravilnoj strategiji uspostavljenoj od strane menadžmenta, organizacija Medimpex d.o.o. Sarajevo je postala jedna od vodećih organizacija za velepromet lijekova i medicinske opreme u Federaciji BiH, pa i u kompletnoj Bosni i Hercegovini.

Direktor organizacije Medimpex d.o.o. Sarajevo prim. mr. ph. Šemso Mujezin organizira i neposredno rukovodi radom i poslovanjem Organizacije.

Organizacijska struktura firme obuhvata: Finansije i Marketing.

Marketing čine: nabava, prodaja i djelovanje na polju i logistika. Medimpex d.o.o. Sarajevo  je 2006. godine počeo sa pakovanjem čajeva. Firma posjeduje 20 transportnih vozila za prijevoz lijekova i dostavlja robu na cijeloj teritoriji BiH. Medimpex d.o.o. Sarajevo, dana 26.06.2007. godine, je uspješno prošao certifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom. Predstavnici međunarodne certifikacijske organizacije BUREAU VERITAS potvrdili su potpunu usklađenost našeg sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2008.
 

Kontakt

 

KVALITET JE NAŠ CILJ I NAŠA STRATEGIJA ZA BUDUĆNOST!

Adresa:
Igmanska 38,
71320 Vogošća, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel.: + 387 33 476 444; 476-400
Fax.:+387 33 476 401; 432-241
e-mail: medimpex@bih.net.ba

Direktor:
Tel.: + 387 33 476 444
Fax.: + 387 33 432 241
e-mail: medimpex@bih.net.ba

Tehnički sekretar:
Tel.: +387 33 476 444
Fax.: +387 33 476 401
e-mail: pakiza@medimpex.ba

Prodaja:
Tel.: + 387 33 476 400
Fax.: +387 33 476 422
e-mail:

indira@medimpex.ba

mirsad@medimpex.ba

Marketing:
Tel.: +387 33 476 406
+387 33 476 444
Fax.: + 387 33 476 401
 

Nabava:
Tel.: +387 33 476 413
Fax.: +387 33 476 401
e-mail: armin@medimpex.ba

Logistika:
Tel.: +387 33 476 218
Fax.: + 387 33 476 401
e-mail: lager@medimpex.ba

Finansije i računovodstvo:
Tel.: +387 33 476 430
Fax.: + 387 33 476 425
e-mail: dina@medimpex.ba